Blog

Niekiedy zdarza się, że praca na etacie przestaje nas satysfakcjonować, czy to ze względów finansowych, czy pod kątem własnego rozwoju. Częstym krokiem, na jaki decydujemy się w takiej sytuacji jest rozpoczęcie pracy na własny rachunek, czyli otwarcie działalności gospodarczej. Niezwykle istotne jest wówczas, abyśmy już na starcie nie popełnili poważnych błędów i zadbali o najważniejsze aspekty naszego biznesu tworząc profesjonalny biznesplan.

Istota i cel tworzenia biznesplanu

W dużym uproszczeniu w biznesplanie zawieramy wizję rozwoju naszej działalności. Powinniśmy ustosunkować się w nim do stawianych sobie celów, zarówno krótko, jak i długoterminowych oraz dokonać analizy naszego otoczenia rynkowego. Poprawnie skonstruowany biznesplan pozwala nam przede wszystkim uporządkować informacje i pomysły, które posiadamy, a także dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy biznes, który chcemy rozkręcić nadal ma szansę powodzenia po przeprowadzeniu obiektywnej analizy bez zbędnych emocji. Stanowi on również znaczącą pomoc w zarządzaniu naszą działalnością, a także jest niezbędnym dokumentem, który musi przedstawić na przykład ubiegając się o dotacje czy kredyt.

Elementy poprawnie skonstruowanego biznesplanu

Nie ma jednej recepty na stworzenie idealnego biznesplanu, ponieważ najważniejsze jest to, aby spełniał on funkcję, jaką obraliśmy za cel przy jego konstruowaniu. W sytuacji, gdy tworzymy biznesplan przykładowo na potrzeby uzyskania kredytu musimy zapoznać się z wytycznymi, jakie określa bank. Najczęściej w biznesplanie powinniśmy zawrzeć następujące elementy:

  • streszczenie działalności,
  • charakterystykę przedsiębiorstwa,
  • opis produktów i usług,
  • strategię zarządzania przedsiębiorstwem,
  • analizę otoczenia rynkowego,
  • strategię marketingową,
  • analizę finansową,
  • harmonogram,
  • załączniki.

W streszczeniu całego przedsięwzięcia zawieramy najważniejsze informacje z każdych kolejnych punktów. Tworzymy je zatem na końcu, zwracając uwagę, aby przyjęło zachęcającą formę. Charakterystyka przedsiębiorstwa to krótki opis naszej działalności, w którym przedstawiamy między innymi jej nazwę, formę prawną, dane teleadresowe, czy przedmiot i zakres działania. Istotnym elementem biznesplanu jest również opis wytwarzanych w przedsiębiorstwie produktów, czy też oferowanych usług ze szczególnym naciskiem na cechy, które wyróżniają je od konkurencji. W strategii zarządzania przedsiębiorstwem powinniśmy zawrzeć natomiast opis struktury organizacyjnej i komunikacji pomiędzy jej poszczególnymi członkami oraz najważniejsze informacje o kadrze pracowniczej. Analiza otoczenia rynkowego to jeden z najważniejszych elementów biznesplanu. Szczególnie starannie musimy tutaj spojrzeć na charakterystykę najbliższego otoczenia, zwłaszcza pod kątem potencjalnych klientów, jak i konkurencji. Pomocnym narzędziem jest przeprowadzenie analizy SWOT, w której zawieramy mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, a także szanse i zagrożenia, które wynikając z otoczenia rynkowego.

Wnioski, do jakich dzięki temu dojdziemy pozwolą nam opracować strategię marketingową, odpowiadającą głównie na pytanie, komu oferować swoje produkty i usługi i dzięki jakim działaniom możemy osiągnąć postawione sobie cele możliwie najszybciej. W planie finansowym powinniśmy zwrócić uwagę na źródła finansowania naszej działalności, oszacować przewidywane koszty jej prowadzenia oraz planowane zyski, aby móc ocenić opłacalność naszego pomysłu biznesowego. Warto, abyśmy do biznesplanu dołączyli również harmonogram realizacji jego poszczególnych etapów z opisem konkretnych działań i pożądanym terminem ich realizacji oraz załączniki, czyli wszelką dokumentację stanowiącą uzupełnienie zawartych w biznesplanie danych.

Leave a Comment