Blog

Dotacje z Urzędu Pracy są jednym z najważniejszych źródeł finansowania dla początkujących przedsiębiorców. Są to bezzwrotne środki, które mogą być wykorzystane na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Warunki otrzymania dotacji

  • Aby ubiegać się o dotacje z Urzędu Pracy, przyszły przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków:
  • W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku jest osobą bezrobotną i nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, prac społecznie użytecznych, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych lub udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.
  • Nie przerwał z własnej winy szkolenia, wykonywania prac społecznie użytecznych, stażu, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja itp.
  • Po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie.
  • Nie otrzymał z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej bądź założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
  • Zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
  • Nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania składa oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.
  • Nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  • Nie złożył wniosku do innego urzędu

Kwota dotacji

Wysokość dotacji z urzędu pracy zależy od możliwości finansowych danego urzędu. Jednak w praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Na dzień 20.03.2024 r. jest to około 45 tys. zł.

Przeznaczenie dotacji z PUP

Dotacje z Urzędu Pracy można przeznaczyć na różne cele związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, tj. zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń i wyposażenia. Zakup oprogramowania. Reklamę (zwykle w pewnej części), towar handlowy (maksymalnie 20-50% wartości dotacji) oraz konsultacje prawne, księgowe lub podatkowe (do 5-10% wnioskowanej kwoty). Warto jednak pamiętać, że te zasady mogą się różnić w zależności od powiatowego urzędu pracy. Dlatego zawsze warto skonsultować się z doradcą klienta w swoim PUP, aby dowiedzieć się, na co dokładnie można przeznaczyć otrzymane dotacje. Często informacja o wydatkach znajduje się też w regulaminie dotacji.

Leave a Comment